Personuppgiftspolicy

Inledning

Aktiv Revision är en revisionsbyrå som tillhandahåller revisonstjänster av bolag, ekonomiska analyser, ekonomisk rådgivning, skattekonsultationer, deklarationer, bokslut och bistår med bolagsbildningar.

För vem gäller den här personuppgiftspolicyn?

I Aktiv Revisions verksamhet förekommer personuppgift i ärendehanteringssystem, ekonomisystem och e-posthantering i de fall när e-postadressen innehåller ett namn. På www.aktivrevison.com används inte kakor och inga uppgifter hämtas från webb-besökare. Aktiv Revision samarbetar med redovisningskonsulter, bokförare och bokföringsbyråer. Aktiv Revision hämtar in de uppgifter som är nödvändiga för att ingå ett avtal med en kund och för att uppfylla lagstadgade eller rättsliga krav för att fullgöra sina förpliktelser.

Hur länge behandlas personuppgifter?

Aktiv Revision lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Personuppgifter kan därutöver mer generellt behöva lagras för att säkerställa att legala skyldigheter uppfylls.

Hur behandlar Aktiv Revision personuppgifter?

EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation - GDPR) tillämpas vid behandling av personuppgifter.

Vad har den registrerade för rättigheter?

Den registrerade har rätt att vända sig till Aktiv Revision och begära tillgång till de uppgifter som Aktiv Revision behandlar och även informeras om bla ändamålet med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få sina uppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar, begränsade eller raderade. Den registrerade har rätt att rikta klagomål till Datainspektionen.

Ändring av policyn

Aktiv Revision förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera policy.

Fastställd 2018-05-25, Boo Levin, Aktivrevision